TES-kone

Päivitetty 21.11.2023

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N TES-KONEEN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa Teknologiateollisuus ry:n (jäljempänä ”Yhdistys”) jäsenille tarkoitettuun TES-koneeseen (jäljempänä ”Palvelu”). Teknologiateollisuus ry (Y-tunnus: 0215289–2) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu rekisteröity yhdistys, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

Palvelu on tarkoitettu Yhdistyksen jäsenyritysten edustajille (”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”), jotka voivat käyttää Palvelua yrityskohtaisten työehtosopimusten luomiseksi sekä muiden liitännäisten aputoimintojen käyttämiseksi.

1. YLEISTÄ

1.1. Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Sitoumus on sopimus, joka luo sopimusoikeudellisesti sitovat ehdot Käyttäjän ja Yhdistyksen välille Palvelun käyttöä koskien. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä ei solmi Sitoumusta Yhdistyksen kanssa.

1.2. Jotta Käyttäjällä olisi oikeus solmia Sitoumus Yhdistyksen kanssa sekä käyttää Palvelua, Käyttäjän on (i) kuuluttava Yhdistyksen viralliseen jäsenyritykseen ja oltava työnantajan edustaja, (ii) oltava vähintään 18-vuotias ja (iii) oikeustoimikelpoinen.

2. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO

2.1. Käyttäjä voi luoda käyttäjätilin Palvelun kautta (jäljempänä ”Käyttäjätili”). Luomalla Käyttäjätilin ja/tai käyttämällä Palvelua, Käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeutettu ja laillisesti kelpoinen solmimaan Sitoumuksen.

2.2. Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuus ja Käyttäjän soveltuvuus Palvelun käyttämiseen tarkistetaan rekisteröitymisprosessin aikana.

3. PALVELUN KÄYTTÖ JA PALVELUT

3.1. Palvelu on Yhdistyksen tarjoama verkkoalusta, jossa Käyttäjille tarjotaan seuraavia palveluita:

  • Sopimuskone: työkalu, jonka avulla voidaan laatia yrityskohtaisia työehtosopimuksia Palvelun tarjoamia tekstisisältöjä ja opastusta hyödyntäen, työstää laadittavaa työehtosopimusta yhdessä muiden Yhdistyksen saman jäsenyrityksen Käyttäjien kanssa, lähettää laadittava työehtosopimus tai sen osa Yhdistyksen asiantuntijan kommentoitavaksi ja arkistoida Palvelussa luodut työehtosopimukset.
  • Tietopankki: aputyökalu, joka sisältää monipuolisia ja kattavia tietoja yrityskohtaisesta työehtosopimisesta.
  • Asiantuntijatuki: aputyökalu, jossa Yhdistyksen asiantuntijat tarjoavat apua ja neuvontaa yrityskohtaiseen työehtosopimukseen liittyen.
  • Työryhmä: Käyttäjä voi perustaa työehtosopimuksen työstämistä varten Työryhmän ja hallinnoida kyseistä Työryhmää. Käyttäjä voi kutsua Työryhmään työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajia, konsultteja sekä muita Käyttäjään nähden ulkopuolisia tahoja, jotka osallistuvat Käyttäjän yrityksen yrityskohtaisen työehtosopimuksen neuvottelemiseen tai sen laatimiseen (jäljempänä ”Osallistuja” tai ”Osallistujat”). Osallistujat saavat ainoastaan katselu- ja kommentointioikeuden Työryhmässä työstettävään työehtosopimukseen.
  • Muut Palvelut: aputyökalu, jossa on tarjolla Yhdistyksen järjestämiä koulutuksia ja vertaisryhmätoimintaa yrityskohtaiseen työehtosopimiseen liittyen.

4. MAKSUT

4.1. Palvelu on Yhdistyksen viralliseen jäsenyritykseen kuuluville Käyttäjille maksuton.

5. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

5.1. Käyttäjä on yksinomaisesti vastuussa kaikista Käyttäjätilin kautta suoritetuista toimista Palvelussa. Mikäli Käyttäjä havaitsee, että joku muu on käyttänyt Käyttäjälle kuuluvaa Käyttäjätiliä, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Yhdistykselle sähköpostiosoitteeseen: teskone@teknologiateollisuus.fi

5.2. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua lain, Sitoumuksen ja hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös käyttäytymään toisia Käyttäjiä kohtaan kunnioittavasti ja hyvien tapojen mukaisesti.

5.3. Käyttäjä ei saa luovuttaa Käyttäjätiliään kolmansille, ja Käyttäjän tulee parhaan kykynsä mukaan huolehtia siitä, että ainoastaan Käyttäjällä on pääsy omalle Käyttäjätililleen.

5.4. Käyttäjä huolehtii siitä, että kaikissa Palvelun käyttöä koskevissa tilanteissa Käyttäjä käyttää vain asianmukaisia ja turvallisia tietokone- ja mobiililaitteistoja sekä tietoliikennelaitteistoja ja -asioita (esim. laitteiston kunto, internetyhteys, virustorjunta, varmuuskopiot ja muut vastaavat seikat).

5.5. Yhdistyksellä on oikeus sulkea Käyttäjätili, mikäli se havaitsee Käyttäjän toiminnassa lain tai hyvän tavan vastaista toimintaa taikka Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli 12 kuukauteen.

5.6. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai Palvelun palvelimia ja tietoverkkoja.

5.7. Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Yhdistys ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustoista.

5.8. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei se lähetä, välitä, tallenna tai muilla vastaavilla tavoin käsittele Palvelussa aineistoa, joka on valheellista tai hyvän tavan taikka lain vastaista. Käyttäjä sitoutuu myös siihen, että se ei yllytä toisia edellä kuvattuun toimintaan.

5.9. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä, välittämättä, tallentamatta tai muilla vastaavilla tavoilla käsittelemättä Palvelussa taikka sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei Käyttäjällä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista ennakollista kirjallista lupaa.

5.10. Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Yhdistyksen yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Yhdistyksen tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu.

5.11. Osallistuja nimenomaisesti luopuu kaikista oikeuksistaan liittyen kommentteihin, joita hän tekee Työryhmässä työstettävään työehtosopimukseen. Työryhmän perustanut Käyttäjä saa vapaasti ja veloituksetta hyödyntää sekä käyttää kaikkia kommentteja, joita Osallistujat tekevät kyseisessä Työryhmässä työstettävään työehtosopimukseen.

6. YHDISTYKSEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

6.1. Vaikka Yhdistys on teknologiateollisuuden alan asiantuntijajärjestö, Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki materiaali, jota Käyttäjä hyödyntää liiketoiminnassa, sopimussuhteissa tai missä tahansa muussa yhteydessä tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla, eikä Yhdistystä voida pitää vastuullisena Palvelun käytön avulla luotujen sopimusten mahdollisesti synnyttämistä epäselvyyksistä, lainvastaisuuksista tai sopimusriidoista.

6.2. Yhdistys toimii vain ja ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. Yhdistys ei siten vastaa Käyttäjien toiminnasta tai käytöksestä. Yhdistys ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä tai tule osapuoleksi mihinkään työehtosopimukseen, välityssopimukseen tai muuhun vastaavaan sopimukseen, jonka Käyttäjä luo Palvelun avulla.

6.3. Yhdistyksellä on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palvelussa tuottamaa sisältöä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjän pyytäessä Yhdistyksen asiantuntijatukea, Käyttäjä antaa Yhdistykselle oikeuden perehtyä Käyttäjän Palvelussa tuottamaan sisältöön sekä oikeuden hyödyntää sitä Yhdistyksen liiketoiminnan harjoittamisessa, kehittämisessä ja markkinoimisessa.

6.4. Yhdistys ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Käyttäjän Palvelun käyttöön tai mihin tahansa muuhun toimintaan. Yhdistys ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Yhdistys ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

6.5. Yhdistys ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai käytöstä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sitoumuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

6.6. Yhdistys ei anna mitään suoria tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Yhdistys ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

6.7. Yhdistyksellä on oikeus ottaa Palvelu tai osa siitä tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Yhdistys voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen tietylle Käyttäjälle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

6.8. Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on.” Siten Yhdistys ei anna mitään suoria tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

6.9. Yhdistys ei vastaa Palvelun sisällöstä taikka niiden oikeellisuudesta, lukuun ottamatta Yhdistyksen itsensä tuottamaa tietosisältöä. Yhdistys ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjän Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta.

6.10. Yhdistyksellä on oikeus milloin tahansa muuttaa Yhdistyksen Palveluun tuottamaa tietosisältöä sekä Palvelua tai sen osaa siitä erikseen Käyttäjälle ilmoittamatta.

6.11. Yhdistyksellä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Yhdistys on kieltänyt, tai (ii) joka on Yhdistyksen näkemyksen mukaan lain, hyvän tavan tai tämän Sitoumuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, taikka (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen Yhdistykselle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Yhdistyksellä on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Yhdistyksen brändille epäasiallista tai haitallista sisältöä.

6.12. Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, Yhdistys voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin, mitätöidä Käyttäjätilin ja ottaa käyttöön kaikki muut vastaavat toimintatavat.

6.13. Yhdistys pidättää itsellään oikeuden muuttaa Sitoumusta. Yhdistys ilmoittaa muutoksista Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä kirjallisesti Yhdistykselle 14 päivän sisällä muutosilmoituksen päiväyksestä lukien, jonka jälkeen Sitoumus päättyy välittömästi.

7. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

7.1. Niin pitkälle kuin soveltuva laki sallii, Yhdistys, sen kumppanit ja lisenssinantajat sekä muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Yhdistystä ohjeistettaisiinkin tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

8. SITOUMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

8.1. Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

8.2. Tämän Sitoumuksen päättyessä Yhdistys sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallentaman aineiston Palvelusta.

9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

9.1. Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Yhdistyksen väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

9.2. Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Käyttäjän ja Yhdistyksen välillä ratkaistaan lopullisesti Käyttäjän asuinpaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa

10. SEKALAISTA

10.1. Käyttäjällä ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä Sitoumusta, ellei Käyttäjä saa Yhdistykseltä siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Yhdistyksellä on yksipuolinen oikeus luovuttaa tai siirtää sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

10.2. Käyttäjä hyväksyy, että jos Yhdistys ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksiansa (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Yhdistys virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Yhdistyksellä on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

10.3. Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sitoumuksesta, jolloin Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

10.4. Sekä Yhdistys että Käyttäjä vapautuvat Sitoumuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen on osoitettava esteen olemassaolo.

10.5. Osallistuja kirjautuu Työryhmään sähköpostiinsa lähetetyn kutsulinkin kautta, jonka myötä hän saa oikeuden tarkastella ja kommentoida Työryhmässä työstettävää työehtosopimusta. Kaikki Osallistujat sitoutuvat noudattamaan tämän Sitoumuksen velvoitteita soveltuvin osin kirjautuessaan Työryhmään.

10.6. Sitoumuksen päättymisestä huolimatta kohdat 4-7 ja 9-10 säilyvät Käyttäjien ja Yhdistyksen välillä voimassa.